שליה בעובראיך עוברים חומרים לנימי הדם של העובר בשיליה? האם מנימי הדם של האם ?.או מדם האם לנימי העוברכתיבת תגובה