חישוב מגוון המינים

שלום למומחי בשער


תלמידי בביוטופ מחשבים את מגוון המינים (לפי סימפסון)בשדה מחקר מהסויים היו רק 4 פרטים משני משנים (1:1) ואילו בשדה שני היו 6


מינים ומין אחד שהיה שליט.בשדה א מגוון המינים היה כמובן מקסימלי כלומר 2בשדה השני היה מגוון המינים 2.2 בלבד, כאשר מגוון המינים המקסלימלי הוא 6


תוספת של 5 מינים , העלתה את המגוון ביחס לשני מינים רק ב2.0 -!שאלתי היא: האם המדד הזה באמת נותן לתלמידים איזו שהיא אינפורמציה רלבנטית?


האם כדאי לעסוק רק בעושר המינים ? (בשדות בהם יש מין שליט, והפרופורציות בין


המינים אינן דומות)שאלה שניה:תלמידים עוסקים בשדה מחקר בו צומחים צמחים המתרבים ברביה וגטטיבית למשל –


ארכובית הצפורים , חלבלוב זוחל וקוטב מצוי. בצמחים אלה המשתרעים על פני


שטחים נרחבים, קשה לדעת כמה פרטים יש מכל מין. יתכן שבכל השדה יש פרט אחד


ענק בלבד…איך אוכל לחשב את מגוון המנים לשדה כזה? האם מותר לי להציב את הפרופורציות


בנוחסת סימפסון מתוך אחוז הכיסוי של כל מין?בתודה,יעל בר


מקיף ו


ב"שכתיבת תגובה