פרוצדורה לאימוץ ניירות עמדה על ידי "בשער"

כל חבר.ת קהילה יכול.ה להציע נייר עמדה מטעם "בשער".

א. באחריות יוזמ.ת נייר העמדה:

1. לוודא כי תוכן נייר העמדה המוצע עולה בקנה אחד עם מטרות "בשער" כפי שהוגדרו בתקנון העמותה .
2. לבדוק את העובדות המצוינות בנייר העמדה המוצע. במקרה והנייר מסתמך על פרסום בתקשורת – יש לציין זאת ולתת הפנייה למקור.
3. לציין מהי מידת הדחיפות לפרסום הנייר, אם יאושר.

ב. מנגנון בקרה:

נייר העמדה המוצע יישלח למנכ"לית "בשער" במייל: vered@bashaar.org.il שתבחן עמידתו בתנאים.
נייר עמדה העומד בתנאים יופץ להצבעת חברות.י העמותה.

ג. הפצת נייר העמדה להצבעת חברי.ות העמותה:

1. יוזמ.ת נייר העמדה יכול.ה לבחור אם נייר העמדה יופץ להתייחסות חברי.ות העמותה בשמו.ה או באופן אנונימי.
2. לכל נייר מוצע ייקבע טווח הזמן לתגובה. תגובות שתגענה לאחר המועד שנקבע לא תלקחנה בחשבון.
3. הנוסח המופץ לחברי.ות העמותה הוא לאישור/התנגדות/הימנעות.
4. התומכים.ות באישור נייר העמדה יכולים.ות להציע שינויי נוסח או הגהה מינוריים לשיקול דעת יוזם.ת נייר העמדה.
5. המתנגדים.ות ו/או הנמנעים.ות לנייר העמדה מוזמנים.ות לשלוח את נימוקיהם.

ד. מנגנון האישור:

נייר העמדה יתקבל ויתפרסם כנייר עמדה של "בשער" אם יתקיימו התנאים הבאים:
– לפחות 67% מחברי.ות העמותה הגיבו לפנייה
– לפחות 75% מהמגיבים.ות תמכו בעמדה .
– אם בטווח הזמן שנקבע לא הגיבו 67% מחברי.ות העמותה, אבל לפחות 60% מחברי.ות העמותה תמכו באישור העמדה – נייר העמדה יתקבל.
מנגנון זה מונע השפעת אי-תגובה כהתנגדות, ומאפשר אישור ככל ששיעור התומכים משמעותי.

****

את הנוסח המוצע יש לשלוח למנכ"לית העמותה: vered@bashaar.org.il 

הפרוצדורה אושרה על ידי האסיפה הכללית של "בשער" ב-30.6.23

דילוג לתוכן