המועצה להשכלה גבוהה: התייחסות להצעת חוק זכויות הסטודנט – מכתב למשרד החינוך| 24.5.23

לכבוד:
שרית חאיק שפיגלשטיין, עו"ד
לשכה משפטית, משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: התייחסות להצעת חוק זכויות הסטודנט )תיקון – הרחקת סטודנטים תומכי טרור ממוסד לימוד
ופירוק תאים תומכי טרור(, התשפ"ג – 2023 )פ/ 2368/25 )

בהצעת החוק שבנדון נכתב, כי היא מבקשת לתקן את חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז – 2007 ולקבוע שאין
להביע תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, במעשה טרור או בארגון טרור, וכן שאין להניף בשטח מוסד
להשכלה גבוהה דגל של מדינת אויב, ארגון טרור או הרשות הפלסטינית.

על פי המוצע, עבירה על איסורים אלה תוביל להשעיה של הסטודנט על ידי המוסד, לתקופה שלא תפחת מ-
30 ימים. סטודנט שעבר עבירה כאמור פעם נוספת, יורחק לצמיתות מהלימודים באותו מוסד, ותישלל
זכאותו להכרה בתואר הניתן בישראל או מחוצה לה לתקופה של 5 שנים. עוד על פי המוצע, מוסד להשכלה
גבוהה, יביא לסגירתו של תא סטודנטים שפעל בניגוד למוצע. כמו כן, סטודנט שהורשע בעבירת טרור, יורחק
לצמיתות מהמוסד, והמועצה להשכלה גבוהה תשלול את זכאותו להכרה בתואר מישראל או מחוצה לתקופה
של 10 שנים.
אנו מבקשים להתנגד להצעת החוק מן הטעמים שלהלן:…

קישור לטקסט המלא: התייחסות להצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון הרחקת סטודנטים תומכי טרור ממוסד לימוד ופירוק תאים תומכי טרור)

 

דילוג לתוכן